BASES DELS PREMIS

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca – (C.I.M. – Sueca).

 • Podrà participar als Prems de Cinema Internacional de Merda de Sueca qualsevol persona física, empresa, associació o grup no formal, sense cap restricció d’edat, nacionalitat o de qualsevol altra mena.
 • El CIM-Sueca està obert a tota producció de baix pressupost, independent o no comercial en general. Preferiblement busquem obres que s’autodefinisquen com de sèrie B i Z, bizarro, campy, DIY, exploitation, freak, gore, kitsch, trash, underground. També s’acceptaran obres que no sent d’aquests gèneres els tinguen com a referència o tema central.
 • Son benvingudes obres de qualsevol durada i realitzades en qualsevol format.
 • S’acceptaran obres en qualsevol idioma, però aquelles que no estiguen en català o castellà hauran de presentar-se amb subtítols o bé amb un llistat de diàlegs per a la seua traducció. En cas de no disposar de subtítols en castellà o català s’haurà de facilitar un arxiu (srt, txt, ass o compatible) de subtítols en anglès o una llista de diàlegs i el festival executarà la seva pròpia traducció lliure i probablement jocosa. El material de subtitulat s’haurà de facilitar com a màxim un mes abans de l’inici de festival, en cas contrari les obres podran ser rebutjades i substituïdes en el programa final.
 • Les obres poden presentar-se telemàticament omplint el formulari que es podrà troba a www.cimsueca.com amb les dades de l’autor i l’obra i adjuntant un enllaç on estiga penjada l’obra.
 • Les obres també poden presentar-se a concurs a través de la plataforma FilmFreeway
 • També es poden remetre en suport físic mitjançant el correu ordinari a: SUECA TELEVISIÓ – CARRER DEL SEQUIAL Nº3 (ELS PORXETS) – 46410 – SUECA (VALÈNCIA) – ESPANYA
 • El termini de presentació serà el 15 de maig. Per les obres enviades per correu, es tindrà en compte la data del mata-segells.
 • CIM-Sueca designarà un equip de programadores que s’encarregarà de fer una selecció prèvia de les obres presentades.
 • Les obres seleccionades seran les que finalment optaran als premis del concurs. Aquesta selecció es notificarà als autors via correu electrònic o telèfon. A més a més, aquesta informació es publicarà a la pàgina web del festival.
 • Els autors o autores de les obres transmeses en línia que resulten seleccionades per projectar han de facilitar un arxiu de vídeo en bona resolució (mp4, mov, avi o similar) com a màxim una setmana abans de les projeccions. Quan se’ls notifique la selecció podran facilitar material promocional (cartells, fotos, banners, notes de premsa) que el festival s’encarregarà de difondre pels mitjans que considere.
 • Les obres seleccionades seran projectades públicament en un únic passe durant els dies del festival. Les guanyadores o aquelles seleccionades per la seva singularitat es projectaran en un segon passe recopilatori durant la cerimònia de lliurament de premis o, al seu defecte, a un event especial de promoció del festival. 
 • L’organització es reserva el dret de cancel·lar qualsevol de les projeccions per contingències majors.
 • L’equip de programació podrà crear seccions competitives i fora de competició indistintament.
 • Es donaran el següents premis:
  • a) 1er Premi: Suecan Horrorous Incoming Trophy (S.H.I.T) de curtmetragtes (per a peces de fins a 30 minuts de duració) dotat amb 300€.
  • b) 1er Premi: Suecan Horrorous Incoming Trophy (S.H.I.T) de llargmetratges (per a peces de més de 30 minuts de duració) dotat amb 300€.
  • c) Premi MORRALLA de llargmetratges dotat amb 150€.
  • d) Premi MORRALLA de curtmetratges dotat amb 150€.
  • e) Premi TERRETA 150€.
  • L’organització podrà atorgar altres premis i mencions especials sense dotació econòmica.
 • Si la persona premiada no recull el guardó, li serà enviat segons disponibilitat, por correu postal i transferència bancària, restant  les despeses de gestió i enviament del propi premi.
 • Els premis SHIT s’atorgaran a les obres millor valorades pel públic assistent a les projeccions. Els premis MORRALLA seran atorgats a les obres menys valorades pel públic. El premi terreta s’otorgarà a la millor obra en valencià.
 • Les decisions dels òrgans que decideixen premis seran inapel·lables.
 • Les obres enviades en format físic no es retornaran i passaran a formar part de la videoteca del concurs. El festival es compromet a no fer-ne cap ús comercial.
 • El festival es reserva el dret d’utilitzar fragments de les obres eviades en vídeos o events promocionals i publicitaris.
 • Les obres podran ser emeses a Suecatv, la televisió local de Sueca, previ consentiment dels seus autors.
 • Els participants es responsabilitzaran de les possibles reclamacions dels drets de tercers a les obres entregades. L’autor de l’obra presentada al CIM cedeix els drets que puguen generar-se arran de l’exhibició de la mateixa dins del Festival i, per tant, renuncia al cobrament de qualsevol quantitat econòmica derivada de qualsevol dret de propietat intel·lectual de la mateixa.
 • Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran a criteri de la organització.
 • La inscripció en el concurs suposa la total acceptació de les bases.

 

Bases de los «Premios de Cine Internacional de de Mierda de Sueca» (C.I.M – Sueca).

 • Podrá participar en los Premios de Cine Internacional de Mierda de Sueca cualquier persona física, empresa, asociación o grupo no formal, sin ninguna restricción de edad, nacionalidad o de cualquier otro tipo.
 • El CIM-Sueca está abierto a toda producción de bajo presupuesto, independiente o no comercial en general. Preferiblemente buscamos material que se autodefina como serie B y Z, bizarro, campy, DIY, exploitation, freak, gore, kitsch, trash, underground. También se aceptarán obras que aún no perteneciendo a estos géneros los tomen como referencia o tema central.
 • Cualquier duración y formato son bienvenidos.
 • Se aceptarán obras en cualquier idioma pero aquellas que no estén en castellano o catalán habrán de presentarse subtituladas a estos idiomas. En caso de no disponer de subtítulos en castellano o catalán se habrá de facilitar un archivo (srt, txt, ass o compatible) de subtítulos en inglés o una lista de diálogos y el festival ejecutará su propia traducción libre y probablemente jocosa. El material de subtitulado se deberá facilitar como máximo un mes antes del inicio del festival, en caso contrario las obras podrán ser rechazadas y sustituidas en el programa final.
 • La organización podrá comentar, micro en mano, aquellas obras de difícil traducción o aquellas particularmente insufribles.
 • Las obras pueden presentarse telemáticamente rellenando el formulario que se habilitará en www.cimsueca.com.
 • También pueden presentarse a concurso a través de la plataforma FilmFreeway.
  Finalmente, se pueden remitir en soporte físico mediante el correo ordinario a: SUECA TELEVISIÓN – calle del Sequial N º 3 (Els Porxets) – 46410 – SUECA (VALENCIA) – ESPAÑA
 • El plazo de presentación acabará el 15 de Mayo. Para las obras enviadas por correo, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.
 • CIM-Sueca designará un equipo de programación que se encargará de hacer una selección previa de las obras presentadas.
 • Las obras seleccionadas serán las que finalmente optarán a los premios del concurso. Esta selección se notificará a los autores vía correo electrónico o teléfono. Además, esta información se publicará en la página web del CIM-Sueca.
 • Los autores y autoras de las obras transmitidas online que resulten seleccionadas para proyectarse deberán facilitar un archivo de vídeo en buena resolución (mp4, mov, avi o similar) como máximo una semana antes de las proyecciones. Cuando se les notifique la selección podrán facilitar material promocional (carteles, fotos, banners, notas de prensa) que el festival se encargará de difundir por los medios que considere.
 • Las obras seleccionadas serán proyectadas públicamente en un único pase durante los días del festival. Las ganadoras y aquellas seleccionadas por su singularidad se proyectarán en un segundo pase recopilatorio durante la ceremonia de entrega de premios o, en su defecto, en un evento especial de promoción del festival.
 • La organización se reserva el derecho de cancelar cualquiera de las proyecciones por contingencias mayores.
 • El equipo de programación podrá crear secciones competitivas y fuera de competición indistintamente.
 • Se otorgarán los siguientes premios:
  • a) Premio Suecan Horrorous Incoming Trophy (S.H.I.T) de cortometrajes (para piezas de hasta 30 minutos de duración) dotado con 300€.
  • b) Premio Suecan Horrorous Incoming Trophy (S.H.I.T) de largometrajes (para piezas de más de 30 minutos de duración) dotado con 300€.
  • c) Premio MORRALLA de largometrajes dotado con 150€.
  • d) Premio MORRALLA de cortometrajes dotado con 150€.
  • e) Premi TERRETA 150€.
  • La organización podrá otorgar otros premios y menciones especiales sin dotación económica.
 • Los premios SHIT  se otorgarán a las obras mejor valoradas por el público asistente a las proyecciones. Los premios MORRALLA serán otorgados a las obras menos valoradas por el público. El premio TERRETA se otorgará a la mejor obra en valenciano. Si los premios no son recogidos en persona se enviarán, según disponibilidad, por correo postal o transferencia bancaria, restando los costes de la operación del importe del premio.
 • Las decisiones de los órganos que decidan premios son inapelables.
 • Las obras enviadas en formato físico no se devolverán y pasarán a formar parte de la videoteca del concurso. La organización se compromete a no hacer ningún uso comercial. 
 • El festival se reserva el derecho de utilizar fragmentos de las obras en vídeos o actos promocionales.
 • Las obras podrán ser emitidas en Suecatv, la televisión local de Sueca, previo consentimiento de sus autores.
 • Los participantes se responsabilizarán de las posibles reclamaciones de los derechos de terceros en las obras entregadas.
 • Els participants es responsabilitzaran de les possibles reclamacions dels drets de tercers a les obres entregades. El autor de la obra presentada al CIM cede todos los derechos que puedan generarse por la exhibición pública de la misma  en el Festival y, por tanto, renuncia al cobro de cualquier cantidad económica derivada de cualquier derecho de propiedad intelectual de la misma.
 • Las cuestiones no previstas en estas bases se resolverán a criterio de la organización.
 • La inscripción en el concurso supone la total aceptación de las bases.

 

CIM Sueca (Crappy Int’l Movies in Sueca) awards contest rules:

 • CIM Sueca welcomes any individual, firm, association or group form to participate in the festival, with no restriction regarding age, language, ethnicity or any other kind whatsoever.
 • Entries must be low-budget, independent or non-commercial films, ideally B to Z series, bizarre, campy, DIY, exploitation, freak, gore, kitsch, trash, underground or unclassifiable productions, either fiction or non-fiction, as long as it revolves or pays homage to such genres.
 • Works in any format and length are allowed.
 • Those works in a language other than Valencian or Spanish must be subtitled in either one.  In case of not having subtitles in Spanish or Valencian, an archive (srt, txt, ass or compatible) of English subtitles or timed dialogue list must be provided and the festival will perform its own freely and inaccurately translated subtittles. Subtitling material must be provided a maximum of one month before the start of the festival, otherwise the works may be rejected and replaced in the final lineup.
 • The organization, or the appointed qualified person, may comment live all non-sensical or rather unsufferable works.
 • Entries can be submitted by filling in the form that will be available at www.cimsueca.com and providing a download link to the file: authors or copyright owners shall provide the highest quality export, were it to be screened.
 • Physical media can also be mailed the old-fashioned way to:
  SUECA TELEVISIÓ
  ELS PORXETS
  CARRER DEL SEQUIAL 3
  46410 – SUECA
  (VALÈNCIA) – SPAIN
 • Inscription is possible as well through the platform FilmFreeway.
 • The deadline is May 1 for all general free submissions. For works sent by snail mail, sending date will be considered.
 • CIM Sueca team, consisting of cinema and TV professionals and aficionados alike, will do a first selection of the works at the contest.
 • All those approved for showing at the festival are eligible to win the international award; in both occurrences, authors or owners will be notified per e-mail (or any other means) and the full listing will be published at www.cimsueca.com as well.
 • The authors of the works transmitted online that are selected to be screened should provide a good resolution file version (mp4, mov, avi) at most one week before the projections. When notified of the selection, they can provide promotional material (posters, photos, banners, press releases) that the festival will be responsible to share by the means it considers.
 • Selected films will be single screened to the attending public during the festival. The winners and those selected for their uniqueness will be screened in a second venue during the awards ceremony or, failing that, at a special recap-event promoting the festival.
 • CIM Sueca reserves the right to cancel any projection last minute, if deemed so.
 • CIM Sueca management can create competitive and out of competition sections.
 • Awards are as follows:
  • a) SHIT prize (Suecan Horrorous Incoming Trophy) short films (for works no longer than 30 minutes), worth €300.
  • b) SHIT prize (Suecan Horrorous Incoming Trophy) feature films (for works over 30 minutes in length), worth €300.
  • c) MORRALLA award for feature films: €150.
  • d) MORRALLA award for short  films: €150.
  • e) TERRETA award 150€.
  • CIM Sueca’s management may award any other prizes or special mentions, with no cash prize at all.
 • If any awardees can’t make it to the festival to receive the honor, trophies will eventually be sent by mail and cash prizes transferred to their bank accounts, minus shipping costs and whatever charges may incur.
 • All awards are voted by the public. SHIT awards are granted to the most voted works, MORRALLA awards are for most abused works.  TERRETA award will be given to the best work in valencian language. All decisions are final.
 • Submitted works (either digitally or physically) won’t be returned, but will be archived in the festival’s vault. The festival vows not to make any commercial use out of them. 
 • Festival reserves the right to use fragments of that works for promotional videos or events.
 • Participating films might be broadcasted by local station and festival promoter SuecaTV, only if their authors agree beforehand.
 • Participants take responsibility for any possible complaints regarding rights of third parties in the works presented. Authors of works submitted for CIM assigns all rights generated as a result of the exhibition in the festival. And therefore waives any financial amount derived from any copyright or intellectual property laws.
 • Any unforeseen circumstance will be resolved at the organization discretion.
 • Registration in the competition implies full acceptance of these conditions.